กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 การบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง “บันทึกสุขใจ สูงวัยเป็นสุข” โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับ ณ ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมดังกล่าวจัดในรูปแบบการบรรยายถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการทำสมุดบันทึก รวมไปถึงยังมีการแนะนำการอ่านที่สามารถใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้สามารถดูแลตัวเองได้ และเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อนการเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้สูงอายุ ประชาชนผู้สนใจ บุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร และบุคลากรศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแเดง สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร