กิจกรรมอ่านเป็นเล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ในหัวข้อ "เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยพลังแห่งการอ่าน"

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ครั้งที่ 1 "เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยพลังแห่งการอ่าน" ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ณ บริเวณสวนด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติ โดยมี นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน และมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ หน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม จำนวนรวมทังสิ้น 204 คน กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง สำนักหอสมุดแห่งชาติ  สำนักช่างสิบหมู่ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  และสำนักการสังคีต วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนทั่วไปรักการอ่าน และเผยแพร่สร้างการเรียนรู้ในด้านศิลปกรรมต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อสร้างความสุขให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในด้านความรู้และความบันเทิง