คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันศึกษาเอกชน (อพส.) เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันศึกษาเอกชน (อพส.) จำนวน 24 คน เข้าศึกษาดูงานหอสมุดแห่งชาติ ด้านการบริการทรัพยากรสารสนเทศ บริการเอกสารโบราณ หนังสือตัวเขียนและจารึก และบริการคลังสารสนเทศดิจิทัล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน และนำมาบริหารจัดการห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ