สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30-11.30 น. บุคลากรสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการ ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ของบุคลากร