อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 - 15.00 น. อาจารย์และนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 37 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพให้แก่นักศึกษา อีกทั้งยังเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดการระบบสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้งาน