โครงการประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2565 ได้รับเกียรติจากนางวิรยาร์ ชำนาญพล ผู้อำนวยการกลุ่มระบบสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร, นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park, ผศ.ดร.นคร เสรีรักษ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, นางสาวศิริลักษณ์ รุ่งเรืองกุลดิษฐ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กองลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, นายสิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี นักวิชาการคลังข้อมูล ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ผศ.ดร.ภูริพันธุ์ รุจิขจร ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และผู้ร่วมก่อตั้งบุญมีแล็บ ผศ.ดร.ทิพยา จินตโกวิท คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ 
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 80 คน ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จำนวน 100 คน และเข้าถึงผ่าน Facebook Live จำนวน 3,028 คน