ขอเชิญชมนิทรรศการ เรื่อง "แม่ในนวนิยายไทย" โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ

ขอเชิญชมนิทรรศการ เรื่อง "แม่ในนวนิยายไทย" โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ นำนวนิยายไทยที่จัดเก็บและให้บริการมาจัดแสดงเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของนวนิยายไทย และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการอ่านนวนิยายไทยมากยิ่งขึ้น นิทรรศการนำเสนอเนื้อหาบทบาทของตัวละคร “แม่” ในการดำเนินชีวิตจากนวนิยายไทยเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1: 90 พรรษา แม่ของแผ่นดิน  ส่วนที่ 2: วิวัฒน์นวนิยายไทย เล่าถึงวิวัฒนาการของนวนิยายไทยตั้งแต่ช่วงปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2453) จนถึงปัจจุบัน พร้อมแสดงเล่มนวนิยายในแต่ละช่วงสมัย  ส่วนที่ 3: แม่ในนวนิยายไทย บอกเล่าจุดเด่นความเป็นแม่ 6 ลักษณะในช่วงสามทศวรรษ  ส่วนที่ 4: จากนวนิยายสู่บทละครโทรทัศน์ นำบทบาทของแม่ที่ให้ข้อคิด คติเตือนใจ และประสบการณ์ในการใช้ชีวิต มาสร้างเป็นละครโทรทัศน์และภาพยนตร์  และส่วนที่ 5: เกร็ด...นวนิยายไทย นำเนื้อหาที่สอดแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ตำนาน เรื่องเล่า ในนวนิยายมาสร้างสรรค์กิจกรรม เกม เพื่อส่งเสริมความรู้และกระตุ้นให้เกิดการอ่านนวนิยายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังนำนวนิยายที่ได้รับรางวัลต่างๆ มาจัดแสดงและมีจัดพื้นที่สำหรับการอ่านนิยายที่ชื่นชอบอีกด้วย 
สำหรับนิทรรศการ “แม่ในนวนิยายไทย” เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565 ในวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องวชิรญาณ 2-3 ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ (ปิด: วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดชดเชย และวันหยุดตามมติ ครม.)