พิธีเปิดโครงการเครือข่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรม : ฝึกอบรมความรู้เบื้องตัน "การดูแลรักษาหนังสือสมุดไทย"

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรม : ฝึกอบรมความรู้เบื้องตัน "การดูแลรักษาหนังสือสมุดไทย" มีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือสมุดไทย และการฝึกปฏิบัติการซ่่อมหนังสือสมุดไทยเบื้องต้น โดยได้รับความกรุณาจากวิทยากร ดังนี้ 1) นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ 2) นาย เทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาตะวันออก 3) นางลัดดาวัลย์ ทรัพย์สิน ข้าราชการบำนาญ กรมศิลปากร 4) นางสาวอุษา สาริกบุตร 5) นางสาววชิราภรณ์ เขียวเจริญ และ 6) นายณัฐกรณ์ พงศ์พันธุ์
ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ แบ่งเป็น พระภิกษุจำนวน 9 รูป บุคคลภายนอกจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 25 คน และยังมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting อีกจำนวน 55 คน