โครงการการประชุม เรื่อง ความร่วมมือการพัฒนาบริการ NLT Smart Library ระหว่างหอสมุดส่วนกลาง และหอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาค

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการประชุม เรื่อง  ความร่วมมือการพัฒนาบริการ NLT Smart Library ระหว่างหอสมุดส่วนกลาง และหอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาค  มีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับความกรุณาจากอธิบดีกรมศิลปากร บรรยายพิเศษ เรื่อง “หอสมุดแห่งชาติกับการบริการประชาชน SMART LIBRARY: มุมมองอธิบดีกรมศิลปากร” นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ขับเคลื่อน SMART LIBRARY ด้วยการออกแบบนวัตกรรมการบริการ” โดย นายวริทธิ ตีรประเสริฐ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม 
การประชุมดังกล่าวมีบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติส่วนกลางเข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 30 คน และมีบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จำนวน 45 คน