กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 5 ครั้งที่ 3

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแห่งการเรียนรู้ NLT Edutainment ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 การบรรยายเรื่อง "240 ปี สถาปัตยกรรมไทยในราชจักรีวงศ์" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรศรี โพวาทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ โถงกลาง ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 48 คน และมีผู้เข้าถึงการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live จำนวนกว่า 1,000 ครั้ง