กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณจาก รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน จาก รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ จำนวน 1,214 รายการ โดยมี นางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ คัมภีร์ใบลานส่วนใหญ่บันทึกด้วยอักษรขอม ภาษาบาลีและภาษาไทย ทั้งนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จะดำเนินการดูแลรักษา อนุรักษ์ ลงทะเบียน จัดเก็บตามหลักวิชาการ และให้บริการศึกษา ค้นคว้า แก่ประชาชนต่อไป