ขอเชิญรับชมการบรรยายเรื่อง "การบันทึกเสียงแห่งสยาม"


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญรับชมการบรรยายเรื่อง "การบันทึกเสียงแห่งสยาม" โดยนายพฤฒิพล ประชุมผล (นายกสมาคมนักอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย)
ณ ห้องจัดแสดงชั้น 2 หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สำนักหอสมุดแห่งชาติ และสามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง Facebook Live และ YouTube Live ของหอสมุดแห่งชาติ ในวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.