โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายการใช้งานแอปพลิเคชันของหอสมุดแห่งชาติ" ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีอธิบดีกรมศิลปากร นายประทีป เพ็งตะโก  เป็นประธานในพิธีเปิด และรองอธิบดีกรมศิลปากร นายพนมบุตร จันทรโชติ เป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  โดยทีมวิทยากรจากบริษัท Openserve และหอสมุดแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นบุคลากรของสำนักหอสมุดแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 50 คน