โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4

วันที่ 7 มีนาคม 2563 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4 จังหวัดลำปาง เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนจารึก ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2563 โดยเรียนเชิญนายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นที่ปรึกษา และได้รับความอนุเคราะห์ จากนางเบญจวรรณ พลประเสริฐ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ติดต่อประสานงานกับทางวัดในการขออนุญาตสำรวจและขึ้นทะเบียนจารึก จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จังหวัดลำพูน วัดศรีล้อม วัดพระธาตุเสด็จอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง