นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศึกษาดูงาน ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ

นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศึกษาดูงาน ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 80 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 81 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเอกสารโบราณ ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้แก่นิสิตตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาความรู้เบื้องต้นสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์