คณะนักศึกษาจาก INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS) ประเทศอินโดนีเซียเข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

คณะนักศึกษาจาก INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS) ประเทศอินโดนีเซียเข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะนักศึกษาจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 18 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนภายใต้หลักสูตร “Study Excursion 2019: ITSGoes Beyond”