มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงเข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงเข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันนี้ (31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 63 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ  ตามโครงการ "เปิดโลกแหล่งเรียนรู้ สู่การพัฒนาศาสตร์ด้านภาษาไทย ณ หอสมุดแห่งชาติ" เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้านภาษาจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก รัก และหวงแหนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ