โรงเรียนช่างฝีมือในวัง แผนกช่างฝีมืองานศิลปะไทย เข้าศึกษาตู้พระธรรม ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง แผนกช่างฝีมืองานศิลปะไทย เข้าศึกษาตู้พระธรรม ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 - 15.30 น. อาจารย์และนักศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) แผนกช่างฝีมืองานศิลปะไทย ได้แก่ นักศึกษาช่างฝีมืองานเขียนและงานลายรดน้ำจำนวน 35 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 39 คน เข้าศึกษาตู้พระธรรมลายรดน้ำ ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและได้รับประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยในอนาคตต่อไป