คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.รามคำแหง เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.รามคำแหง เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 22 กรกฏาคม 2562) เวลา 13.00 -15.00 น. คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 24 คน เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับหนังสือและเอกสารทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์