สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายบรรณารักษ์รุ่นใหม่หอสมุดแห่งชาติไทยและฟิลิปปินส์

สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายบรรณารักษ์รุ่นใหม่หอสมุดแห่งชาติไทยและฟิลิปปินส์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ

ผู้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายบรรณารักษ์รุ่นใหม่หอสมุดแห่งชาติไทยและฟิลิปปินส์

ณ ห้องวชิรญาณ 2- 3 อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติโดยมีรองอธิบดีกรมศิลปากร

นายพนมบุตร จันทรโชติ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

นางสาวกนกอร ศักดาเดช มอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและชมการแสดง

จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร