NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 8

NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 8

วันนี้ (21 ก.ค.62) เวลา 13.00-15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

“Pop Culture ที่มีผลต่องานวรรณกรรม กรณีศึกษาญี่ปุ่น” โดยคุณอรรถ บุนนาค ผู้ที่ใช้ความผูกพันกับญี่ปุ่นตั้งแต่เด็ก

ลงมือคัดสรรวรรณกรรมคลาสสิกร่วมกับเพื่อนพ้องคนทำหนังสือมานำเสนอให้นักอ่านชาวไทยในนามของสำนักพิมพ์

JLIT มาเล่าเรื่องราวและถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน และกระแสการอ่านงานเขียนญี่ปุ่น

ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) มอบของที่ระลึกและร่วมกิจกรรม

ณ โถงกลางชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ