KIDS INSPIRATION ปีที่ 2 ครั้งที่ 9

KIDS INSPIRATION ปีที่ 2 ครั้งที่ 9

วันที่ท 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ

จัดโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids inspiration เสาร์สนุก สุขหรรษา

ปีที่ 2 ครั้งที่ 9 กิจกรรม "ภาพเล่าเรื่อง" โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประมาณ 60 คน

ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 หอสมุดแห่งชาติ