กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

วันนี้ (11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) เวลา 13.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณ

ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 "กิจกรรมทวีปัญญา" ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

การอภิปรายและแสดงลิเกทรงเครื่อง เรื่อง พระหันอากาศ ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์

สำนักหอสมุดแห่งชาติ มีรองอธิบดีกรมศิลปากร นายพนมบุตร จันทรโชติ เป็นประธานในพิธีเปิด

และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ นางสาวกนกอร ศักดาเดช กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีอาจารย์

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ 202 คน