การบรรยายและเสวนาเรื่อง "Smart Library: การบริการของห้องสมุดยุคใหม่ เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0"

การบรรยายและเสวนาเรื่อง "Smart Library: การบริการของห้องสมุดยุคใหม่ เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0"

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30– 16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ

จัดการบรรยายและเสวนาเรื่อง "Smart Library: การบริการของห้องสมุดยุคใหม่ เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0"

โดย นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดงาน และนางสาวกนกอร ศักดาเดช

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยครู อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด จากหน่วยงานและสถานบันการศึกษา

ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปจำนวน 150 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/3WaX57ayh3ZZ2NHw5

      

      

      

      

      

      

      

      ]