กิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์ (5 ก.ค.61)

กิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์ (5 ก.ค.61)

วันที่ 5 ก.ค. 2561สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก

จัดกิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ ณ วัดบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ภายใต้โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

ประจำปีงบประมาณ 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดูแลรักษาเบื้องต้น สรุปเรื่องย่อ จัดหมวดหมู่เอกสารโบราณ

และประทับตราวัดบ้านแก่ง เพื่อรอลงทะเบียน จัดเก็บ และจัดทำบัญชีเอกสารโบราณ ประมาณ1,200 รายการ

โดยดำเนินการร่วมกับพระภิกษุสงฆ์ ครู นักเรียน ผู้ดูแลและคณะกรรมการวัด รวมทั้งสิ้น 40 รูป/คน