กิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์ (4 ก.ค.61)

กิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์ (4 ก.ค.61)

วันที่ 4 ก.ค. 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก

จัดกิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ ณ วัดบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติ

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ 2561

โดย นายทีปวัจน์ ศรีวัชรวิชญ์ ผู้อำนวยการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก และคณะ

จะดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ พระครูนิเวศน์วรวัจน์ เจ้าอาวาสวัดบ้านแก่ง

มีเมตตาอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานเป็นอย่างดี รวมทั้งให้พระภิกษุสงฆ์ ครู นักเรียน และผู้ดูแลวัด จำนวน 20 รูป/คน

ร่วมดำเนินการสำรวจ ขนย้าย ดูแลรักษาเอกสารโบราณ เพื่อลงทะเบียน จัดทำบัญชีเอกสารโบราณ

และให้ชุมชนท้องถิ่นได้รู้คุณค่า ตระหนัก รัก หวงแหน มรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป