โครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ ๒ ปี ๖๑ "ภูมิปัญญาพัฒนาชาติ... ไทยนิยม ยั่งยืน"

โครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ ๒ ปี ๖๑ "ภูมิปัญญาพัฒนาชาติ... ไทยนิยม ยั่งยืน"

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ หัวข้อ “ภูมิปัญญาพัฒนาชาติ...ไทยนิยมยั่งยืน” ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน