กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

วันที่ 25 มิ.ย. 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก

จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร นักปราชญ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจารึกที่อายุครบ 99 ปี ในวันที่ 21 มีนาคม 2561

ณ ห้องประชุมวชิรญาณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ อาคาร 2 ชั้น 1  ภายใต้โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2561

โดยมี นายประทีป เพ็งตะโก รองอธิบดีกรมศิลปากร กรุณามาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ที่อายุครบ 99 ปี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

และยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับเอกสารโบราณประเภทจารึก จาก ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

นักปราชญ์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านจารึก นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร และ รศ.กรรณิการ์ วิมลเกษม อดีตอาจารย์คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ซึ่งก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก รัก หวงแหน และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเอกสารโบราณมรดกวัฒนธรรมทางด้านอักษร-ภาษา

ซึ่งแสดงถึงความมั่นคงของชาติ นับได้ว่าเป็นการสืบทอดองค์ความรู้ทางด้านจารึกให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/tRQtgn3ctfGdJvXN7