เที่ยวเมืองพระร่วง

เที่ยวเมืองพระร่วง

เนื้อหาอย่างย่อ

มีพระบันทึกอธิบาย ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ


หมวด: หนังสือกรมศิลปากร
ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ครั้งที่พิมพ์: 4
ปีที่พิมพ์: 2497
วันที่รับเข้า: 13/08/2021