การรถไฟไทย

เนื้อหาอย่างย่อ

ด้วยเจ้าภาพในงานพระศพหม่อมเจ้าเสริมสวาสดิ์ กฤดากรได้แจ้งกับข้าพเจ้าว่าในการพระราชทานเพลิง คิดจะพิมพ์หนังสือแจกเป็นบรรณาการแก่ผู้ที่มีไมตรีจิตไปในงานไว้เป็นที่ระลึก และโดยที่หม่อมเจ้าเสริมสวาสดิ์ ได้ทรงรับราชการอยู่ในกรมรถไฟตลอดมา ตั้งแต่เสด็จกลับจากการศึกษาวิชา ณ ประเทศอังกฤษ ก็ทรงฝักใฝ่และหมกมุ่นอยู่กับงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟเสมอมาฉะนั้นหนังสือที่จะพิมพ์ขึ้นจึงไม่มีอะไรที่จะเหมาะไปกว่าการรวบรวมประกาศกฎกระทรวงข้อบังคับแจ้งความคำกราบบังคมทูลพระกรุณาพระราชดำรัสตอบรายงานการก่อสร้างและบันทึกกิจกรรมเกี่ยวกับการรถไฟบางประการซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับการรถไฟทั้งสิ้นมาพิมพ์รวมไว้ในชื่อว่า “เรื่องเกี่ยวกับการรถไฟไทย” และขอให้ข้าพเจ้าเขียนคำนำให้ด้วยเมื่อข้าพเจ้าได้ทราบกุศลเจตจำนงอันดีของเจ้าภาพแล้วเช่นนี้ประกอบด้วยท่านผู้สิ้นชีพ สิ้นชีพิตักษัยไปแล้วก็เป็นที่ชอบพอด้วย อัธยาศัยกันกับข้าพเจ้าตามที่ได้รับราชการร่วมกันมาจึงรับสนองเขียนคำนำนี้ให้ด้วยความยินดีและเห็นชอบด้วยการรวบรวมข้อความต่างๆ ตามที่ข้าพเจ้าได้นำมาพิมพ์เป็นหนังสือแจกในงานพระราชทานเพลิงพระศพหม่อมเจ้าเสริมสวาสดิ์ กฤดากรเป็นอย่างมากเพราะไม่แต่จะเชิดชูพระเกียรติของท่านผู้สิ้นชีพิตักษัยซึ่งได้รับราชการมาในกรมรถไฟด้วยพระปรีชาสามารถส่งทำประโยชน์ให้แก่ราชการอย่างอยู่มากมายหลายหนังสือนี้ยังเป็นประโยชน์แก่กรมรถไฟอีกมากเพราะจะเป็นคู่มือได้อย่างดีในการค้นคว้าหาหลักฐานต่างๆ ตั้งแต่กรมรถไฟได้ตั้งมา และเป็นวิถีทางให้ผู้ที่บริหารต่อไป ได้มีตำรับเป็นแบบอย่าง เท่ากับได้รวบรวมกิจการอันเป็นประวัติของกรมรถไฟเท่าที่ได้ดำเนินมาไว้ในที่เดียวกัน นอกจากนี้ยังเป็นอนุสรณ์ถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศรวรฤทธิ์ผู้เป็นพระชนกของหม่อมเจ้าเสริมสวาสดิ์ กฤดากรซึ่งในสมัยหนึ่งของพระองค์ท่านได้ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการทรงบังคับบัญชากรมการรถไฟด้วยอานิสงส์ผลใดอันหนึ่งมีพึงได้ตามที่เจ้าภาพได้บำเพ็ญกุศลนี้ขออุทิศอานิสงส์ผลนั้นถวายแด่หม่อมเจ้าเสริมสวาสดิ์กฤดากรและถ้ามีญานวิถีทางใดขอจงเป็นปัจจัยให้ได้ทรงอนุโมทนา เพื่อประโยชน์สุขตามควรแก่คติอุบัติในสัมปรายภพนั้น ฯ เทอญ


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 24/05/2018