การดูภาพจิตรกรรมทั่ว ๆ ไป

เนื้อหาอย่างย่อ

ตามที่กรมศิลปากร ได้จัดให้มีการบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับศิลปสมัยปัจจุบัน ณ หอสมุดแห่งชาติ ติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๕ เดือน นั้น สําหรับปาฐกถา ครั้งที่ ๑ เกี่ยวกับแนะท่านดูภาพจิตรกรรมโดยทั่วไป ผู้บรรยายคือ นายสวัสดิ์ ตันติสุข ศิลปินมีชื่อของประเทศไทยคนหนึ่ง มีผู้ฟังแสดงความสนใจมาก กรมศิลปากร จึงจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อสนองความต้องการ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้าง “ศิลป” นั้น ท่านมีความประสงค์จะเรียนรู้หรือไม่ก็ตาม ศิลป ก็เข้ามาในชีวิตของท่านแล้ว


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 29/03/2018