สุวัณณภูมิ

เนื้อหาอย่างย่อ

ท่านผู้อ่านย่อมจะเห็นได้ว่า  ข้อความที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้  มีอยู่หลายตอนที่ดูกล่าวยอกย้อนวกวนไปมา   และบางตอนก็ซ้ำกับข้อความที่กล่าวแล้ว  ทั้งนี้ก็เนื่องจากจำต้องยกเอาเรื่องราวที่กล่าวถึงในหนังสือ  และเอกสารต่างๆ  มาอ้างไว้เป็นหลักฐาน   เพื่อท่านผู้อ่านที่สนใจจะได้ช่วยกันพิจารณาและค้นคว้าโดยละเอียดกว้างขวางสืบไป   เพราะบางเรื่องน่าจะซ้ำความ  แต่ก็มีสาระต่างกัน  จึงหวังว่าท่านผู้อ่านจะได้รับความรู้ซึ่งอาจเป็นสาระประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้  ตามสมควร


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 29/03/2018