< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / The functional grammar ไวยากรณ์อังกฤษ >

The functional grammar ไวยากรณ์อังกฤษ

The functional grammar ไวยากรณ์อังกฤษ

เนื้อหาอย่างย่อ

ข้าพเจ้าเคยได้ยิน บรรดาครูและนักเรียนเป็นจํานวนมาก ต่างก็บ่นกันถึงเรื่องความพลาดหวังในการที่จะทําอย่างไร เขาจึงจะทําให้นักเรียนของเขาและจะทําอย่างไร ตัวของนักเรียนเอง จึงมีความรู้พอแก่ชั้น หรือมีความรู้ดีพอแก่การสอบไล่ได้ ข้าพเจ้าได้เก็บเอาความรู้สึกนี้ไว้ในใจเป็นเวลานานมาแล้ว แต่ก็ยังมองไม่เห็นทางใดที่จะแบ่งเบาความรู้สึกอันน่าเห็นใจนี้ได้

โดยอาศัยความรู้สึกนี้เป็นมูลฐาน ข้าพเจ้าจึงเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาต่อจากเล่ม ม.ศ.1 ด้วยเจตนาที่จะผ่อนคลายความรู้สึกหนักใจนั้นให้ลดน้อยถอยลงได้บ้างตามสมควร และความรู้สึกนี้จะเบาบางลงได้แค่ไหนและ เพียงไรนั้น ขึ้นอยู่กับความร่วมมืออันดีของนักเรียนเอง และความกรุณาของคุณครู อาจารย์ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบวิชานี้โดยเฉพาะ  เพราะหนังสือเล่มนี้จะเป็นเครื่องมือ คอยรับใช้สนองความต้องการของท่านอยู่ตลอดเวลา

การสอบของนักเรียนส่วนใหญ่ ขึ้นอยู่กับการเขียน และการตั้งคําถาม คําตอบ พอสมควร ฉะนั้นการเขียน หนังสือเล่มนี้จึงมีจุดมุ่งหมายไปในแนวนั้น และดําเนินไปตามแนวหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งคํานึงถึงประโยชน์ที่จะอํานวยให้แก่บรรดานักเรียนทั้งปัจจุบันและอนาคตเป็นส่วนสําคัญ ยิ่งกว่านั้น ข้าพเจ้ายังมีความปรารถนาที่จะให้หนังสือเล่มนี้ ทําหน้าที่เสมือนหนึ่งสะพาน ประสาน ความรู้ ระหว่าง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ไปแนวเดียวกันอีกด้วย ฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความหวังว่า ความปรารถนาอันดีจากส่วนลึกของหัวใจของข้าพเจ้านี้ คงจะได้รับการพิจารณาจาก คุณครู อาจารย์ และนักเรียน เป็นอย่างดี

ข้าพเจ้าเขียนหนังสือเล่มนี้ ด้วยความระมัดระวังเป็น อย่างยิ่ง ดําเนินไปทีละขั้น ๆ จากง่ายไปหายาก เพิ่ม จํานวนศัพท์ขึ้น โดยอาศัยหนังสืออ่านเป็นหลัก เพื่อไม่ให้ยากเกินไป และให้มีความง่ายเหมาะสมกันกับชั้น ข้าพเจ้าเขียนคําอธิบายเป็นภาษาไทย แต่ก็พยายามให้ง่ายและรัดกุมเป็นที่สุด เพื่อประโยชน์แก่การเข้าใจแต่ อย่างเดียว    อนึ่ง ข้าพเจ้าใคร่ถือโอกาสนี้ กล่าวคําขอบคุณท่านอาจารย์ คณิต มีสมมนต์ ผู้ซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งบุพการีย์ของข้าพเจ้า ท่านศาสตราจารย์ ทองศุข พงศทัต ผู้ซึ่งเป็นกําลังใจของข้าพเจ้า และท่านอาจารย์หลวง จรัสครุการ ผู้ซึ่งข้าพเจ้าเคารพในฐานที่เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า และเป็นผู้ให้คําแนะนํา แก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างดี หากคุณประโยชน์อันใดหนังสือเล่มนี้จะพึงมี ข้าพเจ้าขอส่วนบุญนี้ จงบันดาลให้ทุก ๆ ท่านที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้ว ประสพแต่ความสุข ความเจริญชั่วนิรันดร์    ถึงอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าขอน้อมรับ คําแนะนําชี้แจง อันพึงเป็นประโยชน์แก่การศึกษาในวิชานี้ จากบรรดาท่านผู้ที่ปรารถนาดีทั้งหลายด้วย


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 07/03/2018