English essentials for thai students

English essentials for thai students

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือ English essential for Thai Students นี้รองศาสตราจารย์กมลการเกษไสว อ.บ.ป.ม.(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)Ed.E(Harvard University)  Ed. D ( Columbia University )รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2503 ของกระทรวงศึกษาธิการเหมาะสำหรับนักเรียนใช้ในชั้นมัธยมศึกษา 4-5 หรือผู้ที่ต้องการสมัครสอบประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาต่อในขั้นอุดมศึกษาเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษใหม่ตำราที่เหมาะกับนักเรียนไทยยังมีอยู่น้อยผู้สอนจำต้องเสาะแสวงหาคู่มือช่วยสอนตามที่ต่างๆเป็นการเสียเวลามากผู้เขียนจึงพยายามรวบรวมข้อปลีกย่อยต่างๆตรงตามหลักสูตรใหม่ครบบริบูรณ์เพื่อช่วยประหยัดเวลาผู้สอนและช่วยผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในไวยากรณ์อังกฤษเข้าใจลักษณะของภาษาอังกฤษตลอดจนใช้ความรู้เกี่ยวกับบันวรรณคดีอังกฤษและประวัติชีวะบุคคลสำคัญบางคนความเป็นพื้นฐานในทางภาษาสามารถติดต่อสนทนากับบุคคลที่พูดภาษาอังกฤษได้บ้างหลักสูตรภาษาอังกฤษและความมุ่งหมายที่ยึดเป็นแนวในการเขียนหนังสือเล่มนี้


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 05/03/2018