อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-10.30 น. อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 39 คน เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจกรรมและแนวทางการบริหารงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่สมรรถนะทางวิชาชีพยุคดิจิทัล