คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เข้าชมนิทรรศการและห้องบริการหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-10.00 น. คณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จำนวน 13 คน เข้าชมนิทรรศการและห้องบริการหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ณ หอสมุดแห่งชาติ ในโครงการ SG October Course 2023 กิจกรรมการสื่อสารผ่านโลกวรรณคดี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิชาการสื่อสารและการจัดป้ายนิทรรศการ