คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-10.30 น. คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จำนวน 27 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ  ในกิจกรรม BKK Explore Pass ระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งทางด้านวิชาการและประสบการณ์ตรงที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองจากแหล่งเรียนรู้