กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 5 ครั้งที่ 5

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแห่งการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 5 ครั้งที่ 5 การเสวนาเรื่อง "ผู้หญิง สิงโต ไพ่ทาโรต์ และวรรณกรรม: กรณีศึกษาไพ่พละกำลัง (Strength)" วิทยากรโดย อ.มิ่ง ปัญหา และ ดร.รวิตะวัน โสภณพนิช คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ โถงกลาง ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ และยังมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และ YouTube Live ด้วย