< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / กุญแจเลขคณิต มัธยม 5 ตรงตามแบบเรียนฉบับชนะการประกวดของกระทรวงศึกษาธิการ >

กุญแจเลขคณิต มัธยม 5 ตรงตามแบบเรียนฉบับชนะการประกวดของกระทรวงศึกษาธิการ

กุญแจเลขคณิต มัธยม 5 ตรงตามแบบเรียนฉบับชนะการประกวดของกระทรวงศึกษาธิการ

เนื้อหาอย่างย่อ

กุญแจแบบเรียนที่เป็นมาตรฐาน เป็นอุปกรณ์การศึกษาอย่างหนึ่ง มีประโยชน์ทั้งในด้านผู้เรียนและผู้สอน โดย เฉพาะในวงการศึกษาของประเทศเรา  การเรียนกำลังตื่นตัวผู้ที่ไม่มีโอกาสได้เล่าเรียนเมื่อยังเป็นเด็ก  ก็พยายามขวนขวาย ที่จะเล่าเรียนเพื่อสอบเอาประกาศนียบัตร แสดงความรู้กันเป็นอันมาก อีกประการหนึ่งโรงเรียนต่าง ๆ ยังขาดครูอีกเป็นจำนวนไม่น้อย เห็นได้จาก ครูคนหนึ่ง ๆ ต้องสอนนักเรียนชั้นหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่า 40 คน การสอนและการตรวจแบบฝึกหัดทำความลำบากให้แก่ครูไม่น้อย และบางทีก็ไม่ค่อยทั่วถึง  การเขียนกุญแจเลขคณิต ของกระทรวงศึกษาธิการชุดนี้ มีจุดประสงค์ที่จะช่วยแก้ไขความลำบากสองประการดังกล่าวข้างบน คือ   1) เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เรียนด้วยตนเอง เพื่อสอบมัธยมปีที่ 3 และมัธยมปีที่ 6 บางทีอ่านและทำแบบฝึกหัดในแบบเรียนที่กระทรวงกำหนดไว้ให้  ไม่เข้าใจหรือทำไม่ได้ จะได้เปิดดูตัวอย่างหรือวิธีทำได้ ไม่ต้องลำบากในการขวนขวายหาครู   2) เพื่อช่วยเหลือครูที่สอนนักเรียนชั้นละมาก ๆ เวลาตรวจแบบฝึกหัด ไม่ต้องมานั่งทำหาคำตอบทุกข้อ กุญแจชุดนี้จะช่วยให้ครูดูคำตอบหรือวิธีทำ เพื่อตรวจสมุดฝึกหัดของนักเรียนได้เร็วขึ้น   ผู้เขียนไม่มีความประสงค์ที่จะให้นักเรียนนำกุญแจเล่มนี้ไปลอกลงสมุดเพื่อส่งครู หากนักเรียนในโรงเรียนใดจะมีไว้ใช้ ก็ขอให้เอาไว้ใช้ที่บ้าน เพื่อว่าเวลาทำแบบฝึกหัดหรือการบ้านที่ครูให้ข้อไหนทำไม่ได้จะได้เปิดดู แต่อย่าลอกลงไปส่งครูเป็นการบ้านเป็นอันขาด     อีกประการหนึ่ง ตัวเลขต่าง ๆ ในหนังสือนี้อาจจะผิด พลาดบ้างเกี่ยวกับการพิมพ์ โดยเฉพาะคำตอบ ผู้ใช้อาจสอบดูได้ตามวิธีทำ ถ้าทำวิธีถูกแม้คำตอบไม่ตรงกัน ก็ให้ถือว่าคำตอบที่ได้จากวิธีทำที่ถูกเป็นคำตอบที่ถูก


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 06/03/2018