< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แนวถาม-ตอบชุดอ่านเอาเรื่องพระอภัยมณี สามก๊ก อุตสาหกรรม >

แนวถาม-ตอบชุดอ่านเอาเรื่องพระอภัยมณี สามก๊ก อุตสาหกรรม

แนวถาม-ตอบชุดอ่านเอาเรื่องพระอภัยมณี สามก๊ก อุตสาหกรรม

เนื้อหาอย่างย่อ

ที่ข้าพเจ้าเขียนแนวถาม-ตอบ ชุดอ่านเอาเรื่อง ของชั้นมัธยมปีที่สามขึ้น ก็เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน ได้รู้ได้เห็นแนวทางของปัญหาและหลักการตอบ ทั้งในแบบปรนัยและอัตนัย เฉพาะในแบบปรนัยนั้น ข้าพเจ้าเขียนขึ้นครบตามแบบอย่างถึง ๔ ลักษณะด้วยกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างกว้างขวาง และแม้กระทั่งครูผู้สอนด้วย แล้วถาม-ตอบ ชุดอ่านเอาเรื่อง ชั้นมัธยมปีที่สาม เล่มนี้ ข้าพเจ้าเขียนขึ้นครบทั้งสามเล่มตามข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ คือเรื่องพระอภัยมณี สามก๊ก และเรื่องอุตสาหกรรมทั่วไป โดยแบ่งไว้เป็นภาคๆ ด้วยเหตุนี้จึงนับเป็นประโยชน์มาก คือ นักเรียนจะได้ไม่ต้องค้นคว้าหาปัญหาจากหนังสืออื่นๆอีก เพราะมีอยู่พร้อมแล้วในหนังสือเล่มนี้ ในที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขอมอบส่วนดีของหนังสือเล่มนี้ จงเป็นคุณ เครื่องสำเร็จประโยชน์ต่อนักเรียนโดยทั่วกัน ส่วนข้อผิดพลาดบางอย่างอันอาจมีขึ้นนั้น ข้าพเจ้าจะได้แก้ไขเสียใหม่ในโอกาสพิมพ์ครั้งต่อไป


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 06/03/2018