คู่มือการทดลองเคมี

คู่มือการทดลองเคมี

เนื้อหาอย่างย่อ

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ครูที่จะสอนได้ดีนั้น จําเป็นต้องมี อุปกรณ์การสอนที่ดีสําหรับใช้ให้พอเพียง แบบเรียนและตําราในสาขาวิชาต่าง ๆ นับว่าเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่สําคัญยิ่ง จะขาดเสียมิได้ ในสมัยปัจจุบันนี้ปรากฏว่าตําราและแบบเรียนสําหรับใช้ในการฝึกหัดครูนั้นยังขาดแคลนอยู่เป็นอันมาก ทั้งครูและนักเรียนต้องอาศัยตําราต่างประเทศเป็นอุปกรณ์อยู่มิใช่น้อย ตําราต่างประเทศนั้น ถึงแม้จะนํามาใช้ได้ในบางโอกาส แต่ก็มิใช่ว่าจะใช้ได้ผลดีทุกกรณีไป ด้วยเหตุดังนี้กรมการฝึกหัดครูจึงได้รวบรวมผู้ที่มีความสนใจ และความสามารถในสาขาวิชาต่าง ๆ มาช่วยกันเรียบเรียง และแปลตําราหรือแบบเรียนขึ้นใช้ในการฝึกหัดครูทุกระดับและทุกสาขาวิชา เท่าที่มีกําลังจะทําได้   กรมการฝึกหัดครูได้แต่งตั้งบุคคลขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่าคณะบรรณกร ให้มีหน้าที่ส่งเสริมตรวจตรา แก้ไข ตลอดจนดูแลแบบเรียนที่กรมผลิตขึ้น คณะบรรณกรได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหนังสือคู่มือการทดลองเคมี ซึ่งนางเปรมจิตต์ สระวาสี และนางเบญจมาศ สุกปลั่ง เป็นผู้เรียบเรียงนั้น มีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะเป็นตําราสําหรับใช้ในการฝึกหัดครูได้กรมการฝึกหัดครูขอขอบคุณนางเปรมจิตต์ สระวาสี และนาง เบญจมาศ สุกปลั่ง ที่อุตส่าห์ค้นคว้าและเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้จนสําเร็จเป็นเล่มบริบูรณ์ มีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะใช้เป็นตําราในการฝึกหัดครูได้ หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะอํานวยประโยชน์ให้แก่ครู และนักเรียนในสถานศึกษาฝึกหัดครูตามสมควร


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 06/03/2018