< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / คู่มือวิชาวิทยาศาสตร์ฉบับผดุงวิทยา สำหรับชั้น ม.ศ.3 >

คู่มือวิชาวิทยาศาสตร์ฉบับผดุงวิทยา สำหรับชั้น ม.ศ.3

คู่มือวิชาวิทยาศาสตร์ฉบับผดุงวิทยา สำหรับชั้น ม.ศ.3

เนื้อหาอย่างย่อ

คํานํา

วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่มีความสําคัญ และเป็น วิชาหลักวิชาหนึ่ง การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะ ต้องใช้ความสามารถหลายประการ เช่น อ่านได้รวดเร็ว และเข้าใจจดจําได้รวดเร็วและแม่นยําแต่ความจริงนักเรียน มิได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์วิชาเดียว ต้องเรียนวิชาอื่น ๆ พร้อมกันไปหลายวิชา ทั้งเนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตร์เอง ก็มีมาก เนื่องจากมีปัญหาดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงได้เรียบ เรียงหนังสือคู่มือเล่มนี้ขึ้น เพื่อช่วยนักเรียนให้สามารถ เรียนวิชานี้ได้ผลเต็มที่ หนังสือเล่มนี้ ได้เรียบเรียงให้ สั้น อ่านเข้าใจง่าย ท่องจําง่าย และประหยัดเวลาดู หนังสือ ทั้งยังมีแบบทดสอบให้นักเรียนได้ฝึกฝนตนเอง อีกด้วย


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 06/03/2018