< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / คู่มือวิชาวิทยาศาสตร์ฉบับผดุงวิทยา สำหรับชั้น ม.ศ.3 >

คู่มือวิชาวิทยาศาสตร์ฉบับผดุงวิทยา สำหรับชั้น ม.ศ.3

คู่มือวิชาวิทยาศาสตร์ฉบับผดุงวิทยา สำหรับชั้น ม.ศ.3

เนื้อหาอย่างย่อ

วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่มีความสําคัญ และเป็น วิชาหลักวิชาหนึ่ง การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะ ต้องใช้ความสามารถหลายประการ เช่น อ่านได้รวดเร็วและ เข้าใจ จดจําได้รวดเร็วและแม่นยํา แต่ความจริงนักเรียนมิได้ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์วิชาเดียว ต้องเรียนวิชาอื่นๆ พร้อม กันไปหลายวิชา ทั้งเนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตร์เองก็มีมาก เนื่องจากมีปัญหาดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงได้เรียบเรียงหนังสือ คู่มือเล่มนี้ขึ้น เพื่อช่วยนักเรียนให้สามารถเรียนวิชานี้ได้ผล เต็มที่ หนังสือเล่มนี้ ได้เรียบเรียงให้สั้นอ่านเข้าใจง่าย ท่องจําง่าย และประหยัดเวลาดูหนังสือ ทั้งยังมีแบบทดสอบ


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 06/03/2018