< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / คู่มือวิชาวิทยาศาสตร์ฉบับผดุงวิทยา สำหรับชั้น ป.6 >

คู่มือวิชาวิทยาศาสตร์ฉบับผดุงวิทยา สำหรับชั้น ป.6

คู่มือวิชาวิทยาศาสตร์ฉบับผดุงวิทยา สำหรับชั้น ป.6

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือคู่มือวิทยาศาสตร์ ป. 6 เล่มนี้ ได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อช่วยประกอบการเรียนของนักเรียน และเป็นแนวทางในการออกข้อสอบสําหรับครูทั่วไป ได้พยายามค้นหาคําถามจากทุกซอกทุกมุม จากหนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการและของ นายบุญถิ่น อัตถากร ซึ่งนิยมใช้เป็นแบบเรียนทั่วไป ดังนั้นทุก ๆ ตอนของหนังสือเล่มนี้จึงตรงตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2503 ทุกประการ   อนึ่ง ในการพิมพ์ครั้งแรกนี้ อาจจะมีข้อผิดพลาดขาดตกบกพร่องอยู่มากข้าพเจ้าหวังในความกรุณาของผู้อ่านที่จะได้แก้ไขในครั้งต่อไป ถ้าหากว่าหนังสือเล่มนี้มีอะไรดีอยู่บ้าง ข้าพเจ้าขออุทิศให้แก่ครูไทยทุกคน


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 06/03/2018