< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / บูรพประเทศตอนพระพุทธศาสนา >

บูรพประเทศตอนพระพุทธศาสนา

บูรพประเทศตอนพระพุทธศาสนา

เนื้อหาอย่างย่อ

การรวบรวมประวัติศาสตร์ตอน “พระพุทธศาสนา” ผู้รวบรวมได้เก็บข้อความจากหนังสือต่างๆ ส่วนตอน “พระพุทธศาสนาสู่ประเทศสยาม” นั้นได้อาศัยหนังสือ “ตำนานพุทธเจดีย์สยาม” ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นสำคัญ การรวบรวมได้กระทำโดยรีบร้อนเพื่อหวังจะให้เป็นตำรา ช่วยเหลือ นักเรียนก่อนเข้าสอบไล่ศกนี้จึงหามีเวลาพอที่จะสอบสวนให้ละเอียดนักไม่ แม้ว่าเกิดมีความบกพร่องใดๆ ในหนังสือเล่มนี้แล้ว ผู้รวบรวมหวังจะได้รับอภัยจากท่านผู้รู้ทั้งหลายด้วย และจะรู้สึกขอบพระคุณเป็นอันมากต่อท่านผู้ที่ตักเตือนแนะนำในข้อบกพร่องเหล่านี้ให้ผู้รู้รวบรวมทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ในคราวที่จะรวบรวมขึ้นใหม่ครั้งหลัง ในที่สุดผู้รวบรวมรู้สึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระกรุณาคุณ และพระคุณแห่งท่านผู้เป็นเจ้าของหนังสือทั้งหลาย อันใช้ในการรวบรวมประวัติศาสตร์ตอนนี้ขึ้นเป็นผลสำเร็จ ทั้งขอขอบพระคุณพระราชธรรมนิเทศและพระชำนาญอนุสาสน์อย่างยิ่ง ในการที่ท่านทั้งสองได้ช่วยตรวจแก้ในข้อบกพร่องต่างๆ.


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 06/03/2018