< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / หนังสือคู่มือวิชากวีนิพนธ์ไทยสามัคคีเภทคำฉันท์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย >

หนังสือคู่มือวิชากวีนิพนธ์ไทยสามัคคีเภทคำฉันท์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หนังสือคู่มือวิชากวีนิพนธ์ไทยสามัคคีเภทคำฉันท์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือคู่มือเล่มนี้ได้คิดรวบรวมทำขึ้นเป็นเล่มก็เนื่องจากเมื่อพ.ศ. 2474 กระทรวงธรรมการมีคำสั่งให้เปลี่ยนหนังสืออิลราชคำฉันท์และใช้หนังสือสามัคคีเภทคำฉันท์แทนการเรียนกวีนิพนธ์ข้าพเจ้าจึงได้พยายามค้นหาข้อความที่เกี่ยวกับหนังสือเรื่องนี้ในที่ต่างๆเพื่อเตรียมการสอนก่อนทุกๆคราวที่จะทำการสอนแก่นักเรียนเมื่อเสร็จแล้วก็รวบรวมเก็บไว้ทำเช่นนี้จนกระทั่งสิ้นปี เห็นว่านักเรียนส่วนมากได้รับผลจากการสอนนี้เป็นอย่างดีจึงมาใคร่ควรดูว่าถ้าได้นำข้อความเหล่านี้ไปพิมพ์เป็นเล่มแล้วจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนผู้ศึกษาและครูผู้สอนมากทีเดียวเมื่อคิดตกลงใจเช่นนี้จึงได้เรียนท่านอาจารย์ใหญ่ให้ทราบถึงความประสงค์และขอความกรุณาต่อท่านให้ตรวจเนื้อเรื่องและระเบียบว่าควรจะทำอย่างไรจึงจะดีและเหมาะสมที่จะเป็นแบบเรียนสำหรับใช้ในโรงเรียนได้ท่านก็รับไปแก้ไขแนะนำให้เป็นอย่างดี จึงได้ส่งต้นฉบับมายังกระทรวงธรรมการเพื่อให้ได้รับการตรวจและแก้ไขอีกครั้งหนึ่งแต่ยัง ถึงอย่างไรก็ดีหนังสือเล่มนี้ หนังสือเล่มนี้ที่จะเป็นเล่มขึ้นได้ก็โดยได้รับความอุปการะชี้แจงและแนะนำบางสิ่งบางอย่างจากท่านผู้ใหญ่หลายท่านเช่นหลวงเทพดรุณานุศิษย์หลวงศรีอมรยาน   หลวงศิลปะอนุบาลกวี  เป็นต้นส่วนการตรวจแก้ไขก็ได้รับความอนุเคราะห์จากครูสอนภาษาไทยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยคือขุนศิลปสุนทรขุนสรรค์คเวสขุนวิเศษจรรยาขุนวิทยาวุฒิและ ร.อ.ต.บุญเรืองลักษณะบุตรร.อ.ต. จำลองเอี่ยมโสภาในความเอื้อเฟื้อที่ได้เผยแพร่ให้นักเรียนมีความรู้ในวิชาแผนกนี้ยิ่งขึ้นจึงได้ขอขอบคุณอย่างสูงสุดไว้ในที่นี้ด้วย


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 06/03/2018