< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / Sentence study คู่มือการแต่งภาษาอังกฤษ >

Sentence study คู่มือการแต่งภาษาอังกฤษ

Sentence study คู่มือการแต่งภาษาอังกฤษ

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือตำราเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ แผนกจบหลักสูตร์หรือ แผนกสามปีของ โรงเรียนกรุงเทฯ อังกฤษศึกษา ซึ่งได้มีผู้ถามซื้อเสมอ ๆ เปนจำนวนมากมายหลายท่านด้วยกันนั้น ทางโรงเรียนสงวนไว้สำหรับจ่ายให้ฉะเพาะแก่นักเรียนที่เรียนทางไปรษณีย์ของโรงเรียน ไม่ยอมจำหน่ายให้แก่คนนอกซ่งมิใช่เปนนักเรียนของโรงเรียน เนื่องจากเหตุนี้เอง ข้าพเจ้าจึงได้ถูกขอร้องให้เรียบเรียบตำราเรียนภาษาอังกฤษขึ้นอีกต่างหากสำหรับจำหน่ายแก่ผู้สนใจในวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป เพื่อปฏิบัติตามขอร้อง ข้าพเจ้าจึงได้เรียบเรียงตำราเล่มนี้ขึ้นเรียกว่า Sentence Study.


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 05/03/2018