พิธีเปิดนิทรรศการ "พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค"

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค" โดยมีนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงานและนำเยี่ยมชมนิทรรศการ ทั้งนี้มีข้าราชการ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธีประมาณ 40 คน ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

       สำหรับนิทรรศการ "พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค" จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 ของไทย โดยได้รวบรวมและจัดแสดง เอกสารโบราณ หนังสือ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่เป็นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 จนถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ