โคลงกวีโบราณ

โคลงกวีโบราณ

เนื้อหาอย่างย่อ

พิมพ์แจกในงานปลงศพพระยาอภัยพิพิธ (สุ่น สาตราภัย) ปีมเส็ง พ.ศ.2460

พระยาตรังได้รวบรวมบทประพันธ์ที่กวีสมัยโบราณ เช่น พระเยาวราช พระเทวีสุโขทัย พระเจ้าล้านช้าง ศรีธนญชัย ศรีปราชญ์ เป็นต้นได้แต่งไว้ นำถวายสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเมื่อเข้ามารับราชการอยู่ในกรุงเทพฯ คำประพันธ์ทั้งหมดแบ่งได้เป็น ๔ กลุ่ม คือ โคลงเบ็ดเตล็ด โคลงกลบทกับโคลงกระทู้ โคลงนิราศของกวีสมัยอยุธยาตอนปลายและบทประพันธ์อื่น ๆ รวมทั้งสิ้น ๑๒๗ บท


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
ปีที่พิมพ์: 2460
วันที่รับเข้า: 11/06/2020