กถามรรคพิเศษ ๓ กัณฑ์

เนื้อหาอย่างย่อ

อันธรรมเทศนาของสมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว. สา) นั้น ย่อมเป็นที่นิยมกันในสมัยหนึ่ง เพราะมีโวหารปฏิภาณกว้างขวางสามารถชักโยงข้อธรรมในอนาคตสถานต่าง ๆ มาอธิบายคลุกเคล้าเข้ากันได้ แม้ล่วงสมัยนั้นมาแล้ว ก็ยังเป็นที่นิยมของนักปฏิบัติศึกษาอยู่ จึงเห็นควรพิมพ์ให้แพร่หลาย เมื่อนายเทียมฮี้  อิงคะวัต ได้มาแจ้งความจำนงจะพิมพ์หนังสือแจกในงานปลงศพ นางเชย  อิงคะวัต ผู้มารดา หอสมุดแห่งชาติจึงเลือกเทศนาพิเศษ ๓ กัณฑ์  ของสมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) ให้พิมพ์ เรียกว่า “กถามรรคพิเศษ”   ขออำนาจกุศลส่วนธรรมทานที่เจ้าภาพได้บำเพ็ญในงานนี้  จงอำนวยศุภผลให้เกิดแก่ นางเชย  อิงคะวัต ตามสมควรแก่คติวิสัยนั้น ๆ เทอญ.


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 26/03/2018